Menu Sluiten

Privacyverklaring Kansrijk Groningen

Dit is de privacyverklaring van Kansrijk Groningen. Hierin leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn, wie de gegevens verwerken, voor welk doeleinde deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft.

De gemeente Groningen, directie Maatschappelijke Ondersteuning, heeft een project opgestart voor bewoners die leven onder het sociale minimum, dit project heet Kansrijk Groningen. Kansrijk Groningen focust op stressreductie en eigen regie. De focus ligt op minima met een probleem op éen of meer van de volgende leefgebieden: financiën, thuissituatie, opvoeding, opleiding en werk. Het doel van Kansrijk Groningen is: mensen de regie op hun eigen leven teruggeven, zodat zij weer sociaal en financieel zelfredzaam zijn en/of via betaald werk financieel onafhankelijk.

Kansrijk Groningen maakt, om haar doel te bereiken, gebruik van een instrument waarmee inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen leren hun problemen op diverse levensterreinen te analyseren, doelen en prioriteiten te formuleren en met het zetten van kleine stappen om hun situatie te verbeteren.

Om het doel van Kansrijk Groningen te bereiken worden er persoonsgegevens verwerkt. Hieronder geven wij u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?
Inwoners van de gemeente Groningen met een minimuminkomen die deelnemen aan het programma van Kansrijk Groningen en waarbij het instrument wordt ingezet om het doel te kunnen behalen. Daarnaast worden er gegevens van buddy’s, die deelnemers begeleiden, verzameld.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en verwerkt?
Van buddy’s worden de volgende gegevens verzameld:
– NAW-gegevens: voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode en woonplaats
– contactgegevens: e-mailadres.

Van inwoners die deelnemen aan Kansrijk Groningen worden de volgende gegevens verzameld:

– NAW-gegevens
 geboortedatum (of: leeftijd in jaren bij instroom)

– Scores op de “Brug naar zelfredzaamheid” die bij Mobility Mentoring worden ingezet om samen met deelnemers hun situatie globaal (in vijf niveaus) te beoordelen op de volgende acht leefgebieden: wonen; gezin; gezondheid; sociaal netwerk; schulden; spaargeld; diploma; netto inkomen. Deze gegevens worden anoniem verwerkt voor statistisch onderzoek en rapportages zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Gegevens die in “Mijn Doel-Actieplan” worden vastgelegd, namelijk: gestelde doel(en) per Brugpijler; wat wil de deelnemer daarvoor doen, wat is de belangrijkste uitdaging om de doelen te bereiken; wie of wat zou daarbij kunnen helpen; op welke datum is het doel behaald; hoeveel vertrouwen heeft de deelnemer dat het doel wordt bereikt.

Waarom worden er persoonsgegevens verwerkt?
Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om het doel van Kansrijk Groningen te bereiken. De grondslag om deze verwerking mogelijk te maken is de uitvoering van de overeenkomst tussen Kansrijk Groningen en de deelnemer- en of vrijwilliger.
Het doel van de overeenkomst is om de deelnemers de regie op hun eigen leven terug te geven, zodat zij weer sociaal en financieel zelfredzaam zijn en/of via betaald werk financieel onafhankelijk. Deelnemers worden gestimuleerd om meer te participeren en om op deze manier armoede terug te dringen. Hiervoor wordt stress-sensitieve dienstverlening ingezet, waarbij de voortgang wordt gemonitord middels het instrument wat ingezet wordt. Buddy’s bieden ondersteuning aan de deelnemer gedurende de overeenkomst.
Daarnaast worden er gemeentebreed persoonsgegevens verwerkt voor onderzoek in het kader van armoedebeleid. Uiteraard worden de persoonsgegevens hiervoor geanonimiseerd.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens is de directie Maatschappelijke Ondersteuning, afdeling Werk en Participatie van de gemeente Groningen verantwoordelijk. De leverancier verwerkt persoonsgegevens die worden verzameld namens genoemde directie middels het instrument wat hiervoor wordt ingezet. Met de leverancier van het instrument is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens?
– Stichting WIJ: via Dossiernummer: alleen als de deelnemer al in beeld is bij WIJ. De deelnemer bepaalt zelf welke informatie (in aanvulling op NAW) wordt gedeeld met WIJ.

– Buddy’s: alleen voor de eigen deelnemer(s)

– Afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen:

OIS Groningen heeft toegang tot geanonimiseerde persoonsgegevens voor onderzoek naar armoede(beleid).

De persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoelang blijven de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens blijven niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij Kansrijk Groningen is dat  voor de duur van de begeleiding. Daarnaast eist de selectielijst van de Archiefwet dat de gemeente gegevens voor een bepaalde periode dient te bewaren. Vanaf het moment dat de gemeente overgaat tot ondersteuning aan u, dienen de gegevens op basis van de selectielijst 10 jaar bewaard te worden. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat de ondersteuning aan u is beëindigd. Als de ondersteuning wordt geweigerd, bewaart de gemeente op basis van de selectielijst uw persoonsgegevens voor de duur van vijf jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is die termijn 1 jaar.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft een aantal privacyrechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft bijvoorbeeld het recht om te vragen welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Voor een overzicht van alle rechten die u heeft met betrekking tot uw privacy verwijzen wij u naar de algemene privacyverklaring van de gemeente Groningen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Zowel de gemeente als de leverancier zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, zoals de BIO en ISO 27001. Daarnaast vinden er periodieke externe controles, zoals audits en TPM’s plaats, om de informatiebeveiliging te controleren.

Meer informatie
Voor privacy gerelateerde vragen kunt u terecht op de website van de gemeente Groningen. Hier vindt u o.a. de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.