Menu Sluiten

Kansrijk Oost

In 2018 begonnen we in Beijum en Lewenborg met deze aanpak in een pilot. We werken er nu met 10 buddy’s en we hebben intussen bijna 30 deelnemers, begeleid of nog in begeleiding. Een stukje geschiedenis:

In Beijum en Lewenborg is het (afgerond) opleidingsniveau lager dan het stedelijk gemiddelde, er zijn relatief veel werkzoekenden en er leven relatief veel huishoudens in armoede. Het totaal aantal huishoudens in Oost dat rond moet komen van een minimaal inkomen bedraagt 2200*. Daarnaast is er een groep werkende armen en is er een groep van gemiddeld 70 vrouwen per jaar met een zogenaamde ‘zorgelijke zwangerschap’, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht**. Een deel van deze groep leeft ook van een minimuminkomen.

Armoede kan leiden tot sociale uitsluiting, stress, een minder goede gezondheid en het gevoel ‘de grip’ op het leven kwijt te zijn. Om mensen te ondersteunen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, ontwikkelden we een coachingstraject. Dat bestaat uit de inzet van buddy’s die de deelnemers begeleiden. De aanpak is maatwerk en de begeleiding is zo intensief en zo lang als nodig met als doel mensen de regie op hun eigen leven terug te geven. Doelen zijn ook om de participatie- en de opleidingskansen te vergroten en uiteindelijk, via betaald werk, weer financieel onafhankelijk te worden.

In de pilot Kansrijk Oost stond de vraag ‘wat wil jij?’ centraal. Daarbij gebruikten we de methodiek MobilityMentoring® waarbij we in kaart brengen waar iemand staat op de leefgebieden thuissituatie, welzijn, financiën, opleiding, werk en waar hij/zij wil komen. Door het gebruik van doel-actie-plannen werden kleine, overzichtelijke, haalbare doelen gesteld op één of meer van de leefgebieden. Aan elke buddy werd een vaste deelnemer van een WIJ-team toegevoegd voor het geval dat buddy en deelnemer specifieke vragen/knelpunten hadden.

RESULTATEN
Aan de pilot namen 20 huishoudens deel. Zij werden aangemeld door de WIJ -teams, scholen, de Oude Bieb en het Leger des Heils. Uiteindelijk bleven er 17 deelnemers over. Het waren voor het grootste deel alleenstaande moeders van wie de meesten in een multi-problem situatie zaten: laag inkomen en schulden, slechte huisvesting, mentale en fysieke problemen, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en kinderen met een rugzakje/gedragsproblematiek. Soms allemaal tegelijk. Verder deden twee zogenaamde ‘werkende armen’ mee en één jongere met schooluitval en gedragsproblemen. Na gemiddeld 1 jaar intensieve begeleiding zijn goede resultaten behaald:

  • 2 deelnemers hebben goede huisvesting gekregen
  • 6 deelnemers hebben werk gevonden en zijn daarmee volledig (4) of voor het grootste deel (2) uit de bijstand
  • 1 deelnemer is een eigen bedrijf in de Zorg gestart
  • 6 deelnemers volgen een opleiding op MBO (5) of HBO (1) niveau
  • De jongere gaat weer naar school, heeft part time werk en haalt in 2021 zijn MBO-diploma.

Door het succes van de pilot, we wonnen er zelfs een Innovatie Award mee, konden we ons werk voortzetten. We kregen extra middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). En ook andere wijken toonden belangstelling waardoor er nu nieuwe pilots lopen in de wijken Selwerd en De Wijert. Ook hebben we onze eigen Buddy Academie opgericht om nieuwe buddy’s op te leiden. De Buddy Academie werkt nu al gemeentebreed.

Kansrijk Oost is onderdeel van de Wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg. Het Nationaal Programma Groningen en de gemeente Groningen financieren het project. Inwoners van Beijum kennen de wijkvernieuwing als ‘Beijum bruist’. Inwoners van Lewenborg als ‘Lewenborg leeft’. Mensen die betrokken zijn bij Kansrijk Oost werken nauw samen met collega’s bij de projecten Kansrijke Start, Beijum in bedrijf, het project Weten en Doen naar toegankelijke regelingen in Beijum en Lewenborg en De Oude Bieb. Zie ook de wijkwebsites: https://www.beijum.nl/tag/beijum-bruist/ en https://www.lewenborg.nu/initiatiefgroepen/lewenborg-leeft/.

* Bron: Wijkmonitor Beijum en Wijkmonitor Lewenborg 2020
**Bron: GGD Groningen