Menu Sluiten

Wijken

Wijken

Kansrijk Groningen is actief in de wijken Oost, West en Zuid. Klik op een gekleurd gebied om naar de wijkpagina te gaan.

Lees meer →

Kansrijk Zuid

Kansrijk Zuid

Sinds januari 2021 loopt het project Kansrijk in het stadsdeel Groningen Zuid. De Wijert is, volgens het wijkkompas van de Gemeente Groningen, de meest kwetsbare wijk in Groningen Zuid wat betreft armoede. Toch beperken we ons met Kansrijk Zuid niet alleen tot De Wijert. We zien het namelijk als kans om vanaf het begin de werkwijze te verbreden naar het hele stadsdeel Zuid. Zo kunnen we meer professionals en vrijwilligers meenemen in de werkwijze. Ook kunnen we zo van elkaars ervaringen leren. Uit ervaring weten we dat in elke Groningse stadswijk armoede voortkomt. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen die in armoede leven de kans geven te werken aan hun eigen toekomst.

Er zijn inmiddels 7 deelnemers en 6 buddy’s betrokken bij Kansrijk Zuid.

Het project Kansrijk Zuid is een integrale armoedeaanpak. Het heeft als doel (langdurige) armoede te doorbreken en te voorkomen door middel van laagdrempeligheid, maatwerk en persoonlijke begeleiding. Kansrijk Zuid werkt verbindend en beoogt vanuit intensieve professionele samenwerking inwoners beter te ondersteunen.

De mechanismen en de beleving van armoede zijn divers. Er is niet één oorzaak en niet één oplossing. De problemen waarmee huishoudens te kampen hebben, hebben vaak een financiële achtergrond, maar hebben ook te maken met gezondheid, opvoeding, onderwijs, werk en het wel of niet beschikken over een sterk netwerk. Armoede heeft negatieve effecten op het lichamelijk en psychisch welbevinden van gezinsleden en op hun directe omgeving.

Daarom is Positieve Gezondheid de leidraad bij Kansrijk Zuid. Positief Gezond zijn, betekent zingeving ervaren en vaardigheden ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.

Lees meer →

Kansrijk West

Kansrijk West

Sunny Selwerd MobilityMentoring®

In de wijk Selwerd leven relatief veel mensen van een laag inkomen. Bewoners hebben vaker een lagere opleiding afgerond, vergeleken met alle bewoners van de gemeente Groningen. Daarbij zijn er relatief veel werkzoekenden. In Selwerd wonen veel mensen met een migratieachtergrond met wel 80 verschillende nationaliteiten.

Onder de paraplu van Sunny Selwerd is in januari 2021 is de pilot Mobility Mentoring® begonnen in Selwerd. Per 1 januari 2022 is dat wegens succes uitgebreid naar Paddepoel en Tuinwijk onder de naam Kansrijk West. In 2023 gaat Kansrijk West ook werken in Vinkhuizen. Het project wordt gefinancierd door de Regiodeal.

Rust en ruimte

Voor deelnemers aan het project begint het met rust aan de basis creëren. Eerst is er aandacht voor die zaken waar de deelnemer de meeste stress van krijgt. Daarna ontstaat er ruimte voor de vraag ‘Wat wil jij?’

Als deelnemer krijg je je ‘eigen’ buddy en samen trekken jullie één heel jaar op om te werken aan de doelen die je wil bereiken. Het uiteindelijke doel is om financieel zelfstandig en onafhankelijk te worden.

Met behulp van de aanpak Mobility Mentoring® en Doel Actie Plannen werkt de deelnemer aan zijn toekomst in de vorm van participatie. Dat kan bijvoorbeeld eerst vrijwilligerswerk zijn. Daarna is mogelijk om (weer) een opleiding te gaan volgen of om aan het werk te gaan.

Buddy’s

De buddy’s werken vanuit het principe van gelijkwaardigheid, respect en betrokkenheid. Zij hebben zelf ook het nodige doorleefd en worden bijgeschoold aan de Buddy Academie. Uit ervaring weten zij dat handelen vóór de deelnemer niet effectief is. Wat wel werkt is om samen met de deelnemer aan de slag te gaan. Ondertussen alle kleine successen samen vieren op weg naar het (her)krijgen van regie over eigen leven

WIJ

Vanuit het project lopen er korte lijnen met verschillende ketenpartners waardoor de nodige deuren makkelijker en sneller open gaan om belemmeringen op te heffen. Alle buddy’s worden gekoppeld aan een van de medewerkers van WIJ die verbonden zijn aan dit project. Inmiddels zijn er 30 deelnemers en 8 buddy’s. Een aantal deelnemers is al uitgestroomd naar werk of een opleiding.

Klik

Uit ervaring weten we dat het niet altijd makkelijke trajecten zijn en dat de deelnemers vele kleine stappen moeten maken. Onze aanpak laat zien dat met maatwerk, tijd, geduld en doorzettingsvermogen van zowel de bewoner als de buddy het mogelijk is om de gestelde doelen te realiseren. Belangrijk daarbij is dat beiden een ‘klik’ hebben. De matching wordt dan ook zorgvuldig begeleid. De deelnemer heeft de grootste stem in dit proces.

De bewoner en de buddy gaan samen een jaar lang aan de slag om de vastgestelde doelen te bepalen en te behalen. Aan het begin, halverwege en aan het eind van het jaar wordt er samen met de buddy gekeken naar wat de bewoner bereikt heeft. En dat is vaak verrassend veel. En indien nodig blijven de buddy en de bewoner daarna nog een half jaar met elkaar in contact. In Beijum en Lewenborg is dit al twee jaar een succesvol project.

Lees meer →

Kansrijk Oost

Kansrijk Oost

In 2018 begonnen we in Beijum en Lewenborg met deze aanpak in een pilot. We werken er nu met 10 buddy’s en we hebben intussen bijna 30 deelnemers, begeleid of nog in begeleiding. Een stukje geschiedenis:

In Beijum en Lewenborg is het (afgerond) opleidingsniveau lager dan het stedelijk gemiddelde, er zijn relatief veel werkzoekenden en er leven relatief veel huishoudens in armoede. Het totaal aantal huishoudens in Oost dat rond moet komen van een minimaal inkomen bedraagt 2200*. Daarnaast is er een groep werkende armen en is er een groep van gemiddeld 70 vrouwen per jaar met een zogenaamde ‘zorgelijke zwangerschap’, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht**. Een deel van deze groep leeft ook van een minimuminkomen.

Armoede kan leiden tot sociale uitsluiting, stress, een minder goede gezondheid en het gevoel ‘de grip’ op het leven kwijt te zijn. Om mensen te ondersteunen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, ontwikkelden we een coachingstraject. Dat bestaat uit de inzet van buddy’s die de deelnemers begeleiden. De aanpak is maatwerk en de begeleiding is zo intensief en zo lang als nodig met als doel mensen de regie op hun eigen leven terug te geven. Doelen zijn ook om de participatie- en de opleidingskansen te vergroten en uiteindelijk, via betaald werk, weer financieel onafhankelijk te worden.

In de pilot Kansrijk Oost stond de vraag ‘wat wil jij?’ centraal. Daarbij gebruikten we de methodiek MobilityMentoring® waarbij we in kaart brengen waar iemand staat op de leefgebieden thuissituatie, welzijn, financiën, opleiding, werk en waar hij/zij wil komen. Door het gebruik van doel-actie-plannen werden kleine, overzichtelijke, haalbare doelen gesteld op één of meer van de leefgebieden. Aan elke buddy werd een vaste deelnemer van een WIJ-team toegevoegd voor het geval dat buddy en deelnemer specifieke vragen/knelpunten hadden.

RESULTATEN
Aan de pilot namen 20 huishoudens deel. Zij werden aangemeld door de WIJ -teams, scholen, de Oude Bieb en het Leger des Heils. Uiteindelijk bleven er 17 deelnemers over. Het waren voor het grootste deel alleenstaande moeders van wie de meesten in een multi-problem situatie zaten: laag inkomen en schulden, slechte huisvesting, mentale en fysieke problemen, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en kinderen met een rugzakje/gedragsproblematiek. Soms allemaal tegelijk. Verder deden twee zogenaamde ‘werkende armen’ mee en één jongere met schooluitval en gedragsproblemen. Na gemiddeld 1 jaar intensieve begeleiding zijn goede resultaten behaald:

 • 2 deelnemers hebben goede huisvesting gekregen
 • 6 deelnemers hebben werk gevonden en zijn daarmee volledig (4) of voor het grootste deel (2) uit de bijstand
 • 1 deelnemer is een eigen bedrijf in de Zorg gestart
 • 6 deelnemers volgen een opleiding op MBO (5) of HBO (1) niveau
 • De jongere gaat weer naar school, heeft part time werk en haalt in 2021 zijn MBO-diploma.

Door het succes van de pilot, we wonnen er zelfs een Innovatie Award mee, konden we ons werk voortzetten. We kregen extra middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). En ook andere wijken toonden belangstelling waardoor er nu nieuwe pilots lopen in de wijken Selwerd en De Wijert. Ook hebben we onze eigen Buddy Academie opgericht om nieuwe buddy’s op te leiden. De Buddy Academie werkt nu al gemeentebreed.

Kansrijk Oost is onderdeel van de Wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg. Het Nationaal Programma Groningen en de gemeente Groningen financieren het project. Inwoners van Beijum kennen de wijkvernieuwing als ‘Beijum bruist’. Inwoners van Lewenborg als ‘Lewenborg leeft’. Mensen die betrokken zijn bij Kansrijk Oost werken nauw samen met collega’s bij de projecten Kansrijke Start, Beijum in bedrijf, het project Weten en Doen naar toegankelijke regelingen in Beijum en Lewenborg en De Oude Bieb. Zie ook de wijkwebsites: https://www.beijum.nl/tag/beijum-bruist/ en https://www.lewenborg.nu/initiatiefgroepen/lewenborg-leeft/.

* Bron: Wijkmonitor Beijum en Wijkmonitor Lewenborg 2020
**Bron: GGD Groningen
Lees meer →

Buddy’s

Buddy’s

Buddy’s zijn samen met de deelnemers de spil van de projecten. Ze zien elkaar een jaar lang elke week en hebben daarnaast ook contact over de mail of de app. Het idee dat ze er altijd zijn, geeft rust. De buddy speelt een centrale rol, weet wat er nodig is en wat als eerste moet gebeuren. Alle buddy’s hebben professionele ervaring in het begeleiden van mensen die rond moeten komen van weinig geld. Ze hebben goede netwerken in de wijken en bij de gemeente. Zo kunnen ze snel heel verschillende problemen oppakken en oplossen. Maar ze weten ook vanuit hun eigen ervaring hoe armoede voelt, wat belangrijke stressfactoren zijn als je hier middenin zit. Dat vinden deelnemers heel fijn, er is herkenning en erkenning. De gesprekken gaan dieper, halve woorden zijn vaak genoeg. De buddy’s volgen extra trainingen op allerlei terreinen om deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Hiervoor hebben we onze eigen Buddy Academie.

Erkende methodieken als MobilityMentoring® en Positieve Gezondheid zijn het belangrijkste gereedschap van de buddy. Ze worden getraind om hiermee te werken. Deze methodieken raken alle aspecten van iemands leven, zoals wonen, gezondheid, geldzaken, opvoeding, werk, opleiding. Essentieel is ook het gebruik van doel-actie plannen waarmee kleine, overzichtelijke, haalbare doelen gesteld worden, gebaseerd op de vraag ‘wat wil jij?’.

 • Eelco EikenaarEelco EikenaarKansrijk Oost

  ‘Armoede overkomt je, het trekt diep je leven in. De buddy-aanpak is er om die neerwaartse spiraal te doorbreken.’

 • Fiona BakboordFiona BakboordKansrijk Oost

  ‘Mensen vooruit helpen, daar word ik blij van. En dat doe ik met alle liefde.’

 • Ingrid BlinkIngrid BlinkKansrijk Oost

  ‘Ik wil graag mensen helpen naar zelfredzaamheid. Samen iemands kwaliteiten en talenten ontdekken. Zo kun je iemand in zijn kracht zetten.’

 • Bibi HarmsBibi HarmsKansrijk West

  Het zit in mijn natuur om mensen te ondersteunen, ik gun ze een beter leven.

 • Esmeralda BosEsmeralda BosKansrijk Oost

  ‘Doordat anderen groeien, blijf ik zelf ook groeien. Blijven leren, dat is zo mooi.’

 • Iris RienstraIris RienstraKansrijk West

  ‘Naast mensen staan. Het gevoel aan hen geven dat ze er niet alleen voor staan.’

 • Selima RenesSelima RenesKansrijk Oost

  ‘Ik vind het gewoon onwijs leuk. Iemand een extra duwtje in de rug geven en dan zie je hele mooie ontwikkelingen.’

 • Ramon BleijlevenRamon BleijlevenKansrijk Oosterpark

  ‘We kunnen allemaal wel eens wat hulp gebruiken.’

 • Miranda ZwiepMiranda ZwiepKansrijk Oost

  ‘Ik vind het waardevol om intensief één op één contact met iemand te hebben.’

 • Nadia El BaroudiNadia El BaroudiKansrijk West

  ‘Ik wil heel graag mijn eigen levenservaring omzetten in iets positiefs. Er gewoon zijn voor een ander en samen open staan voor een zoektocht.’

 • Paula ApolPaula ApolKansrijk Oost

  ‘Ik wil graag iemand helpen. Door naast iemand te staan, vertrouwen te geven en veiligheid te bieden, kun je vanuit daar samen mooie dingen bereiken.’

 • Spoozhmay WardakSpoozhmay WardakKansrijk Oosterpark

  ‘Jij doet het zelf en ik sta naast je.’

 • Denise KlebergDenise KlebergKansrijk West

  Mensen in moeilijke situaties vooruit helpen, dat voelt goed.

 • Danette HoyerDanette HoyerKansrijk Oost

  ‘Je helpt mensen stappen te maken. Iedereen heeft kracht en energie. Door met iemand samen te kijken kan je weer licht zien.’

 • Kevin van der SchoorKevin van der SchoorKansrijk Oost

  ‘Er is niets mooiers dan iemand helpen met stappen zetten.’

 • Desi GhauharaliDesi GhauharaliKansrijk West

  'Het leven kan soms best ingewikkeld zijn. Hoe mooi is het dan als ik mijn kennis en ervaring kan gebruiken om iemand te helpen zijn of haar weg te vinden?'

 • EllaMiek SchaaijEllaMiek SchaaijKansrijk West

  Anderen geven wat ik (niet) heb mogen ontvangen.

 • Jessie HooperJessie HooperKansrijk West

  ‘Om te geven wat ik zelf gemist heb.’

 • Maryan NurMaryan NurKansrijk Oost

  ‘Het beste uit jezelf halen. Dat gun je iedereen.’

 • Aissa AllauiAissa AllauiKansrijk West

  'Van betekenis zijn voor elkaar, dat wil toch iedereen?'

 • Roos UitterwijkRoos UitterwijkKansrijk Oost

  ‘Samen bouwen aan vertrouwen om op eigen kracht je leven terug krijgen, is het mooiste wat er is.’

 • Caroline Fries Caroline Fries Kansrijk Oost

  ‘Ik heb altijd al mensen geholpen. Het is mijn eerste en tweede natuur.’

 • Sabina LikumahuaSabina LikumahuaKansrijk Oosterpark

  ‘Ik bied graag ondersteuning waar dat nodig is. Als ik daar het lichtpuntje in kan zijn, is dat het doel om buddy te zijn.’

 • Margriet de BoerMargriet de BoerKansrijk Oost

  ‘Door rust te krijgen en te ervaren in mijn eigen leven, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het ook voor anderen kan. En als ik wat voor een ander kan betekenen, dan doe ik het graag en met alle liefde.’

 • Ester KoensEster KoensKansrijk Oosterpark

  ‘Ik geloof in het buddyschap, omdat wat de deelnemer wil, in de lead is. Ik geloof in samen groeien.’

Lees meer →